Skip to main content

Pandemia zmniejszyła obroty faktoringu

Wartość wierzytelność wykupionych w 2020 roku przez podmioty świadczące usługi faktoringu zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,9%. Okazuje się jednak, że okres pandemii COVID-19 dla branży faktoringu w wielu innych aspektach wypadł pozytywnie. Statystyki dotyczące branży faktoringowej za 2020 rok opublikował Główny Urząd Statystyczny.

 

 Faktoring rok do roku:

  2019 2020 zmiana zmiana %

Liczba klientów (faktorantów)

  19 040 21 331 2 291 12,0% 

Liczba wykupionych faktur w tys.

13 388 14 021 633 4,7% 
Wartość wykupionych wierzytelności
 w mln zł
317 285 311 343 - 5 942 - 1,9% 
Opracowania własne na podstawie danych GUS.

Wartość wierzytelności wykupionych przez banki i niebankowe firmy faktoringowe zmalała z 317 285 mln zł w 2019 roku, do 311 343 mln zł w 2020 roku co oznacza spadek o 1,9% rok do roku. To jednak jedyny spadek pośród kluczowych wyników opisujących rynek faktoringu w roku szalejącej pandemii. Patrząc na liczbę wykupionych w 2020 roku faktur, widzimy już wzrost w porównaniu z poprzednim okresem o 633 tys., co oznacza 4,7% więcej sfinansowanych faktur.

W naznaczonym pandemiom roku wzrosła również liczba klientów (faktorantów) - przedsiębiorstw korzystających z usług faktoringu. W 2020 roku z faktoringu skorzystało 21 331 firm, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę, bo 5545 (26,9% ogółu) firm korzystających z faktoringu stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, 4883 (23,7%) działało w branży transportowej, 4068 (19,7%) to firmy przemysłowo produkcyjne, a 2150 (10,4%) firmy usługowe. 

Wartość wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym wyniosła 262 126 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 2,7%. Jednak w faktoringu zagranicznym wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 2,8% i wyniosła 49 217 mln zł. Faktoring krajowy stanowił 84,2% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring eksportowy 15,8%. W faktoringu krajowym przedsiębiorcy najczęściej korzystali z faktoringu pełnego (47,3%), faktoring z regresem (29,5%), faktoringu odwrotnego (20,6%), oraz faktoringu mieszanego (2,7%). Od dwóch lat można zauważyć wyraźny wzrost wartości wierzytelności sfinansowanych w faktoringu odwrotnym.

Badaniem objęto 52 faktorów - podmiotów prowadzących w 2020 roku działalność faktoringową, w tym 43 niebankowe firmy faktoringowe oraz 9 banków komercyjnych, które świadczyły usługi faktoringu obok podstawowej działalności bankowej. Spośród badanych przedsiębiorstw faktoringowych 26 zaobserwowało wpływ pandemii COVID-19 na swoją działalność, z tego 18 faktorów oceniło go jako „negatywny nieznaczny”, 6 jako „negatywny poważny”, jedna jako zagrażający stabilności firmy i jedna jako „pozytywny nieznaczny”.

W badanej grupie 52 podmiotów świadczących usługi faktoringowe, dla 30 przedsiębiorstw (prowadzących pełną księgowość) działalność faktoringowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności. Przychody tych specjalizujących się w faktoringu firm w 2020 roku wyniosły 973 mln zł i w stosunku do grudnia roku poprzedniego zmniejszyły się o 6,5%, koszty z całokształtu działalności wyniosły natomiast 758 mln zł, co oznacza, że zmniejszyły się o 10,9%. Spośród tych 30 firm faktoringowych, dla których działalność faktoringowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności: 10 przedsiębiorstw poniosło straty, pozostałe firmy odnotowały zyski.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny