Skip to main content

Księgowanie faktoringu – interpretacja Ministerstwa Finansów

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował interpretację ogólną z 15 lutego 2021 r. w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu. Interpretacja została wydana w celu eliminacji rozbieżności pojawiających w indywidualnych interpretacjach podatkowych, które przy analogicznym brzmieniu przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT były rozbieżne w swojej treści merytorycznej.

W interpretacji czytamy: "Z analizy przepisów kodeksu cywilnego wynika więc, że zbycie wierzytelności podmiotowi trzeciemu nie jest związane z transakcją zawartą między wierzycielem a jego dłużnikiem – jest odrębnym zdarzeniem gospodarczym. Zbycie wierzytelności nie prowadzi do spłaty tej wierzytelności przez dłużnika, ponieważ ten w dalszym ciągu nie uregulował swojego zobowiązania, tylko po zbyciu tej wierzytelności, jest on zobowiązany wobec innego podmiotu. Uzyskana przez faktoranta w wyniku sprzedaży tej wierzytelności kwota nie może być zatem traktowana jako spłata wierzytelności dokonana przez pierwotnego dłużnika. W konsekwencji wierzyciel (faktorant), należność uzyskaną za zbywaną wierzytelność powinien zaliczyć do swoich przychodów w podatku dochodowym. Ma w związku z tym również prawo do uwzględnienia kosztów uzyskania tych przychodów."

Interpretację eliminuje wątpliwości w zakresie księgowania faktoringu dotyczące ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności w ramach zawartej umowy faktoringu. Czytamy: "iż podatnik do takich kosztów uzyskania przychodów będzie mógł zaliczyć zapłacone na rzecz faktora wynagrodzenie, za wykonywane przez ten podmiot na rzecz faktoranta usługi, w tym również w przypadku, kiedy wynagrodzenie takie zostanie uregulowane w drodze umownego potrącenia z kwotą należności wypłacanej przez faktora faktorantowi za nabytą od niego wierzytelność."

Pełna treść interpretacji dostępna jest tutaj:
https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6915408/Dz.+Urz.+Min.+FFiPR.+z+dnia+5+marca+2021+r.+-+poz.+21+-