Faktoring ze względu na zasięg terytorialny dzieli się na faktoring krajowy i zagraniczny. Faktoring krajowy dotyczy transakcji między dwiema firmami działającymi na wewnętrznym rynku danego państwa. Natomiast faktoring zagraniczny obejmuje transakcje między dwoma podmiotami gospodarczymi z dwóch różnych państw. W Polsce zdecydowanie dominuje faktoring krajowy. W roku 2021 jak podał GUS, z faktoringu krajowego skorzystały 24 604 firmy, podczas gdy z faktoringu zagranicznego 1 767 przedsiębiorstwa.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość wierzytelności wykupionych w 2021 roku w ramach faktoringu krajowego wyniosła 334 176 mln zł, natomiast wartość wykupionych wierzytelności w faktoringu zagranicznym to 65 645 mln zł. Oznacza to, że faktoring krajowy stanowił blisko 84% obrotów branży faktoringowej w Polsce. Jest to odsetek zbliżony do lat ubiegłych, co świadczy o dużej i trwałej dominacji faktoringu krajowego.

 

Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku w milionach złotych

 2020
 2021
 

Faktoring krajowy

259 80484,1%334 17783,6%

Faktoring zagraniczny

49 17115,9%65 64616,4%
Ogółem308 975100%399 822100%
Opracowania własne na podstawie danych GUS.

Pod względem liczny wykupionych faktur ta różnica jest jeszcze większa. W roku 2021 w faktoringu krajowym wykupiono 20 433 tysiące faktur, podczas gdy w faktoringu zagranicznym było to 1 277 tysięcy faktur. Oznacza to, że ponad 94% faktur objętych faktoringiem w Polsce dotyczyło transakcji krajowych, a mniej niż 6% to transakcje zagraniczne.

 

Liczba faktur wykupionych w ciągu roku w tysiącach

 2020 2021 

Faktoring krajowy

17 36593,6%20 43394,1%

Faktoring zagraniczny

1 1936,4%1 2775,9%
Ogółem18 559100%21 710100%
Opracowania własne na podstawie danych GUS.

Większy udział procentowy w faktoringu krajowym wykupionych faktur (94%), niż wartości wierzytelności (84%) sygnalizuje średnio mniejszą wartość transakcji krajowych objętych faktoringiem. Faktycznie w faktoringu krajowym w 2021 roku średnia wartość sfinansowanej faktury wyniosła ok. 16,4 tys. zł, natomiast w faktoringu zagranicznym średnia faktura miała wartość 51,4 tys. zł.

 

Dominujący w Polsce faktoring krajowy jest wyrazem dużego rynku wewnętrznego, ale również dojrzałości branży faktoringowej, która świadczy usługi również małym firmom. Małe firmy stanowią większość podmiotów gospodarczych, ale działają jednak głównie lokalnie. Dominacja faktoringu krajowego jest w znacznej merze oznaką stosunkowo duże popularności usługi faktoringu wśród małych firm oraz świadomości przedsiębiorców.