Skip to main content

Większość przediębiorstw korzysta z faktoringu z regresem

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku 5.152 przedsiębiorstw - korzystało z faktoringu nie pełnego (z regresem). Stanowi to 74,5% z wszystkich firm korzystających w 2012 r. z faktoringu krajowego. Odnotowano znaczny wzrost o 17,3% liczby firm korzystających z faktoringu z regresem, wobec wzrostu tylko o 2,0% przedsiębiorstw korzystających w faktoringu bez regresu.    

Liczba firm korzystających z faktoringu (faktorantów) z podziałem na rodzaje faktoringu:   

        2011r.     2012r.     zmiana
  Faktoring krajowy, w tym: 6033 6917 +14,7% 
     z regresem 4393 5152 +17,3%
     bez regresu  1561 1592  +2,0%
  Faktoring zagraniczny  634  771  +21,6%
   Ogółem 6667  7688 +15,3%
  Na podstawie danych GUS

W ujęciu wartościowym w 2012 roku faktoring z regresem stanowił 49,8% krajowych obrotów firm faktoringowych a faktoring bez regresu (pełny) - 47,1% obrotów. Co ciekawe w 2011 roku przeważał faktoring bez regresu - 50,8% krajowych obrotów, wobec 48,4% w faktoringu z regresem.   

Wartość wierzytelności (w mln zł) wykupionych w ciągu roku z podziałam na rodzaje faktoringu:

        2011r.     2012r.     zmiana
  Faktoring krajowy, w tym: 78 619  94 617  +20,3% 
     z regresem 38 037  47 113  +23,9% 
     bez regresu 39 976  44 544  +11,4% 
  Faktoring zagraniczny 16 242  18 443  +13,6% 
  Ogółem 94 862  113 060  +19,2% 
  Na podstawie danych GUS

Taka znacząca różnica w ujęciu ilościowym (liczbie firm korzystających z danego rodzaju faktoringu) a wartościowym (udział wartościowy poszczególnych rodzajów faktoringu) świadczy, że z faktoringu pełnego korzystają częściej duże firmy. Potwierdza to interpretacja danych z Polskiego Związku Faktorów, którego członkowie - firmy faktoringowe zrzeszone w PZF - kierują swoją ofertę w większości do średnich i dużych przedsiębiorstw. W 2012 roku udział faktoringu pełnego, w portfelu 19 firm PZF wyniósł 54% obrotów - wobec 47,1% obrotów 46 firm uwzględnionych w badaniu GUS-u.