Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku 5.152 przedsiębiorstw - korzystało z faktoringu nie pełnego (z regresem). Stanowi to 74,5% z wszystkich firm korzystających w 2012 r. z faktoringu krajowego. Odnotowano znaczny wzrost o 17,3% liczby firm korzystających z faktoringu z regresem, wobec wzrostu tylko o 2,0% przedsiębiorstw korzystających w faktoringu bez regresu.    

Liczba firm korzystających z faktoringu (faktorantów) z podziałem na rodzaje faktoringu:   

     2011r.    2012r.    zmiana
Faktoring krajowy, w tym:60336917+14,7%
   z regresem43935152+17,3%
   bez regresu 15611592 +2,0%
Faktoring zagraniczny 634 771 +21,6%
  Ogółem66677688+15,3%
Na podstawie danych GUS

W ujęciu wartościowym w 2012 roku faktoring z regresem stanowił 49,8% krajowych obrotów firm faktoringowych a faktoring bez regresu (pełny) - 47,1% obrotów. Co ciekawe w 2011 roku przeważał faktoring bez regresu - 50,8% krajowych obrotów, wobec 48,4% w faktoringu z regresem.   

Wartość wierzytelności (w mln zł) wykupionych w ciągu roku z podziałam na rodzaje faktoringu:

      2011r.    2012r.    zmiana
Faktoring krajowy, w tym:78 61994 617+20,3%
   z regresem38 03747 113+23,9%
   bez regresu39 97644 544+11,4%
Faktoring zagraniczny16 24218 443+13,6%
Ogółem94 862 113 060 +19,2% 
Na podstawie danych GUS

Taka znacząca różnica w ujęciu ilościowym (liczbie firm korzystających z danego rodzaju faktoringu) a wartościowym (udział wartościowy poszczególnych rodzajów faktoringu) świadczy, że z faktoringu pełnego korzystają częściej duże firmy. Potwierdza to interpretacja danych z Polskiego Związku Faktorów, którego członkowie - firmy faktoringowe zrzeszone w PZF - kierują swoją ofertę w większości do średnich i dużych przedsiębiorstw. W 2012 roku udział faktoringu pełnego, w portfelu 19 firm PZF wyniósł 54% obrotów - wobec 47,1% obrotów 46 firm uwzględnionych w badaniu GUS-u.