W roku 2013 z usługi faktoringu w Polsce skorzystało 8 472 firm. Oznacza to wzrost o 10,2% w stosunku do 2012 roku w którym przedsiębiorstw korzystających z faktoringu było 7 688. Najczęściej z faktoringu korzystały firmy działające w branży przetwórstwa przemysłowego 32% i handlu 31% oraz usług 9,4%, transportu 8,1% i budownictwa 7,6%. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

W ciągu roku zdecydowanie najwięcej przybyło firm handlowych – 481 co oznacza wzrost o 22,5%, przemysłowych – 173 (wzrost o 6,8%) oraz transportowych i logistycznych – 138 (wzrost o 25,3%). Jednak największa dynamikę – wzrost o 369,6% w ciągu roku – odnotowano w branży górniczej i wydobywczej. W roku 2012 w tej branży z faktoringu korzystały 23 firmy, a rok później już 108. W niektórych branżach odnotowano jednak zmniejszenie liczby przedsiębiorstw – klientów firm faktoringowych.

Liczba przedsiębiorstw korzystających z faktoringu w 2012 i 2013r. według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007)

Rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007) 2012r. 2013r.zmianazmiana %
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową146132-14-9,6%
Górnictwo i wydobywanie2310885369,6%
Przetwórstwo przemysłowe253727101736,8%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych48853777,1%
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją22361463,6%
Budownictwo64364520,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych2135261648122,5%
Transport i gospodarka magazynowa54668413825,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi9436-58-61,7%
Informacja i komunikacja11583-32-27,8%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa35481337,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości72114200,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna6112463103,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca55943970,9%
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne137-6-46,2%
Edukacja4117175,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna1612-4-25,0%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją177760352,9%
Pozostała działalność usługowa1012777-235-23,2%
Ogółem7688 8472784 10,2%
Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, którym objęto 43 podmioty prowadzące w 2013 roku działalność faktoringową w tym banki i niebankowe firmy faktoringowe. W roku 2012 badaniem GUS-u objętych było 46 podmiotów oferujących usługi faktoringu.