Skip to main content

Nowy rekord - 8 472 przedsiębiorstw skorzystało z faktoringu

W roku 2013 z usługi faktoringu w Polsce skorzystało 8 472 firm. Oznacza to wzrost o 10,2% w stosunku do 2012 roku w którym przedsiębiorstw korzystających z faktoringu było 7 688. Najczęściej z faktoringu korzystały firmy działające w branży przetwórstwa przemysłowego 32% i handlu 31% oraz usług 9,4%, transportu 8,1% i budownictwa 7,6%. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

W ciągu roku zdecydowanie najwięcej przybyło firm handlowych – 481 co oznacza wzrost o 22,5%, przemysłowych – 173 (wzrost o 6,8%) oraz transportowych i logistycznych – 138 (wzrost o 25,3%). Jednak największa dynamikę – wzrost o 369,6% w ciągu roku – odnotowano w branży górniczej i wydobywczej. W roku 2012 w tej branży z faktoringu korzystały 23 firmy, a rok później już 108. W niektórych branżach odnotowano jednak zmniejszenie liczby przedsiębiorstw – klientów firm faktoringowych.

Liczba przedsiębiorstw korzystających z faktoringu w 2012 i 2013r. według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007)

  Rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007)  2012r.  2013r. zmiana zmiana %
  Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 146 132 -14 -9,6%
  Górnictwo i wydobywanie 23 108 85 369,6%
  Przetwórstwo przemysłowe 2537 2710 173 6,8%
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 48 85 37 77,1%
  Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 22 36 14 63,6%
  Budownictwo 643 645 2 0,3%
  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 2135 2616 481 22,5%
  Transport i gospodarka magazynowa 546 684 138 25,3%
  Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 94 36 -58 -61,7%
  Informacja i komunikacja 115 83 -32 -27,8%
  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 35 48 13 37,1%
  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7 21 14 200,0%
  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 61 124 63 103,3%
  Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 55 94 39 70,9%
  Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 13 7 -6 -46,2%
  Edukacja 4 11 7 175,0%
  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 16 12 -4 -25,0%
  Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 17 77 60 352,9%
  Pozostała działalność usługowa 1012 777 -235 -23,2%
  Ogółem 7688 8472 784 10,2%
  Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, którym objęto 43 podmioty prowadzące w 2013 roku działalność faktoringową w tym banki i niebankowe firmy faktoringowe. W roku 2012 badaniem GUS-u objętych było 46 podmiotów oferujących usługi faktoringu.