W roku 2016 z usług faktoringowych w Polsce skorzystało 14 806 przedsiębiorstw, to 20,0% więcej niż rok wcześniej. Wartość wykupionych przez faktorów wierzytelności wzrosła natomiast w ciągu roku o 16,6% do 192 738 mln zł. Wynika z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Z faktoringu w 2016 roku skorzystała rekordowa liczba 14 806 przedsiębiorstw. To przyrost o 2470 firm, a więc o 20,0% więcej niż w roku poprzednim. Z pośród wszystkich faktorantów w roku ubiegłym 25,6% firm prowadziło działalność przemysłową, 25,3% prowadziło działalność handlową, 15,1% transportową, 12,2% usługową, a 8,7% działalność w zakresie budownictwa.

Wartość wykupionych przez faktorów (banki i firmy faktoringowe łącznie) wierzytelności wzrosła z 165 290 mln zł w 2015 roku do 192 738 mln zł w roku 2016, to wzrost o 16,6%. Faktoring krajowy stanowił 87,5% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring eksportowy 12,5%. Rok 2016 był okresem szczególnie dobrym dla faktoringu zagranicznego. W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 16,1% do 168 711 mln zł, a w faktoringu eksportowym aż o 20,5% do 24 027 mln zł.

Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku w faktoringu krajowym:

Rodzaj faktoringu  2015
(mln zł)
2016
(mln zł) 
zmiana
(mln zł) 
zmiana
%  
 faktoring pełny79 00789 35010 34313,1%
 faktoring niepełny59 21265 7066 49411,0%
  Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W roku 2016 w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring pełny 53,0% następnie faktoring z regresem 38,9%, sporadycznie faktoring mieszany 4,4% oraz faktoring odwrotny 3,7%. Utrzymała się rosnąca popularność faktoringu pełnego w stosunku do faktoringu niepełnego, chociaż oba te rodzaje odnotowały wyraźny wzrost. W faktoringu krajowym wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku w faktoringu pełnym (bez regresu) wzrosła o 13,1%, w faktoringu niepełnym (z regresem) wzrosła o 11%.

Główny Urząd Statystyczny objął badaniem 54 podmioty prowadzące w 2016 roku działalność faktoringową w tym banki oraz firmy faktoringowe.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny