Skip to main content

Finansowanie firmy bez zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa pozwala firmie na skorzystanie w banku z różnych form finansowania. Mowa tu nie tylko o kredytach obrotowych i inwestycyjnych, ale również pożyczkach bankowych i innych produktach finansowych. Mimo że kredyt bez zdolności kredytowej jest niemożliwy do uzyskania, to jednak wcale nie zamyka tematu finansowania dla firm.

Zdolnosc kredytowa firmy

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to przeprowadzona przez bank, ocena możliwości firmy w zakresie spłaty kredytu, bądź pożyczki. Bank analizuje możliwości firmy do spłaty w określonym terminie, zaciągniętego zobowiązania, powiększonego o odsetki.

Bank zawsze oblicza zdolność kredytową firmy, bez względu na rodzaj, wielkość czy czas trwania potencjalnego finansowania. Do sprawdzenia zdolności kredytowej zobligowane są przepisami prawa bankowego wszystkie banki. Weryfikacja taka pozwala bankom oszacować poziom ryzyka związany z udzieleniem finansowania firmie i na tej podstawie podjąć decyzje o przyznaniu kredytu lub odmowie jego udzielenia.

Wyliczenie zdolności kredytowej daje odpowiedź na dwa pytania. Pierwsze to, czy firma może w ogóle otrzymać finansowanie od banku? A jeżeli tak, to analiza daje odpowiedź na drugie pytanie, czyli w jakiej wysokości? To właśnie od oceny zdolności kredytowej zależy to, w jakiej wysokości finansowanie firma będzie mogła uzyskać. Zasada tu jest prosta – im lepszą zdolność kredytową ma firma, tym ma możliwość uzyskania finansowania na wyższą kwotę.

Jak bank sprawdza zdolność kredytową firmy?

Najogólniej może by powiedzieć, że bank wylicza zdolność kredytową, porównując przychody i wydatki firmy, ustalając w ten sposób, czy zostaje nadwyżka, które mogą posłużyć do spłaty raty kredytu. Bank oblicza zdolność kredytową na podstawie wielu czynników, najważniejsze to: wysokość przychodów przedsiębiorstwa, koszty działalności, aktualny stan zadłużenia (m.in. wysokość rat spłacanych kredytów) oraz historia kredytowa.

Sprawdzenie zdolności kredytowej, najczęściej będzie wymagało:

  • dokumentów finansowych firmy (bilans wraz z rachunkiem zysków i strat lub zestawienie książki przychodów i rozchodów),
  • zeznania podatkowego za ubiegły rok (deklaracje CIT lub PIT),
  • zaświadczenia o stanie zobowiązań z Urzędu Skarbowego i ZUS,
  • wyciągu z kont firmowych z ostatnich 3, 6 miesięcy lub dłuższego okresu.

Elementem oceny zdolności kredytowej firmy jest również ocena jej historii kredytowej, sprawdzana przez bank w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Weryfikacja BIK pozwala poznać historie obsługi zobowiązań finansowych, czyli rzetelność i terminowość spłaty wcześnie zaciągniętych kredytów i pożyczek. Analiza scoringu w BIK pomaga określić poziom ryzyka związany z kredytobiorcą.

Bank dla swoich klientów, zwłaszcza gdy kwota kredytu jest stosunkowo niewielka, może przeprowadzić uproszczoną ocenę zdolności kredytowej np. na podstawie obrotów na rachunku firmowym. Jednak dla firmy, która wystąpi o wysoką kwotę kredytu oraz dla nowych klientów bank przeprowadzi ocenę zdolności kredytowej w pełnym zakresie.

Ocena zdolności kredytowej w zależności od banku może być różna. W każdej instytucji badanie zdolności kredytowej może wyglądać nieco inaczej ponieważ nie ma jednego uniwersalnego sposobu jej liczenia. To jak bank liczy zdolność kredytową, zależy od indywidualnych wewnętrznych procedur weryfikacji wiarygodności finansowej i metodologii oceny ryzyka. Dlatego, jeżeli jeden bank odmówi udzielenia kredytu, finansowanie dla firmy może być osiągalne gdzie indziej.

Co obniża zdolność kredytową?

Przyczyny braku zdolności kredytowej firmy:

  • wyczerpany limit kredytowy – kiedy firma korzysta już np. z kredytu obrotowego, a chciałaby skorzystać z kredytu inwestycyjnego, może okazać się, że jej zdolność kredytowa jest niewystarczająca do uzyskania dodatkowego finansowania,
  • słabe wyniki finansowe – jeśli firma ma niskie przychody, wykazuje stratę bilansową, to z perspektywy banku jest ryzykownym klientem,
  • zaległe zobowiązania - jeśli przedsiębiorca nie terminowo spłaca zobowiązania, ma zaległości wobec US i ZUS to w opinii banku jest ryzykownym klientem.

Przy sprawdzeniu zdolności kredytowej dla banku liczy się nie tylko wysokość, ale również stabilność i przewidywalność osiąganych dochodów. Nieregularne przychody wpływają negatywnie na ocenę zdolności kredytowej. Bank uwzględnia również dodatkowe czynniki pozwalające ocenić ryzyko związane z finansowaniem firmy a dotyczące przedsiębiorcy. Takim czynnikiem jest np. branża, w której działa przedsiębiorca. Banki tworzą listy branż o podwyższonym ryzyku biznesowym, co rzutuje na ocenę firmy i może ograniczyć możliwości uzyskania finansowania.

Co zrobić, kiedy firmie brak zdolności kredytowej?

W sytuacji braku zdolności kredytowej firma ma dwie możliwości. Może postarać się o poprawę zdolności kredytowej lub zastąpić produkt bankowy znajdując alternatywne pozabankowe finansowanie dla firmy. Pozabankowe firmy finansowe kierują się bardziej liberalnymi procedurami, a pożyczka pod zastaw, czyli zaproponowanie zabezpieczania rzeczowego takiego jak nieruchomość lub innego rodzaju majątek firmy pozwala na uzyskanie wysokiej kwoty finansowania.

Jeżeli firma stara się w banku o kredyt obrotowy, a niska zdolność kredytowa nie pozwala na jego uzyskanie, to w pewnym zakresie może zastąpić go faktoringiem. Faktoring można zastosować, kiedy firma sprzedaje swoje produkty lub usługi, stosując odroczone terminy płatności. Wówczas korzystając z faktoringu, firma nie musi już czekać na pieniądze od kontrahentów, ponieważ gotówkę otrzymuje zaraz po wystawieniu faktury. W faktoringu firma nie musi mieć zdolności kredytowej, ponieważ jeżeli coś sprzedała, to te pieniądze po prostu się jej należą. Faktoring tylko przyśpiesza ich wpłyniecie na konto, eliminując potrzebę zaciągania kredytu obrotowego na załatanie powstałej luki finansowej, zabezpieczając płynność finansową firmy.

Potrzebujesz więcej informacji, zobacz: co to jest faktoring?

No dobrze można kredyt obrotowy zastąpić faktoringiem, to zaspokoi bieżące potrzeby finansowe firmy, ale co jeżeli firma potrzebuje sfinansować inwestycje? Tu również może pomóc faktoring — ponieważ można wykorzystać go do podniesienia zdolności kredytowej, którą będzie można następnie wykorzystać na kredyt inwestycyjny.

Jak zwiększyć zdolność kredytową z pomocą faktoringu?

Jeżeli firma korzysta z kredytu obrotowego, co obniża zdolność kredytową — może to uniemożliwić uzyskanie w banku innego kredytu np. na sfinansowanie potrzebnej inwestycji. Innymi słowy, posiadany limit finansowania w banku jest już spożytkowany (w całości lub w znacznie części) na kredyt obrotowy. Odblokowanie dostępnego limitu kredytowego (wynikającego z obliczania zdolności kredytowej) wykorzystywanego właśnie na kredyt obrotowy umożliwiłaby rezygnacja lub ograniczenie kredytu obrotowego. Ale jak to zrobić, gdy jest on firmie potrzeby do bieżącego funkcjonowania? Rezygnacja z kredytu obrotowego jest w wielu przypadkach możliwa poprzez zastąpienie go faktoringiem.

Warto poważnie rozważyć taki sposób finansowania firmy, ponieważ faktoring nie obciąż bilansu i nie pogarsza BIK. Ponadto faktoring nie tylko nie wymaga posiadania zdolności, a wręcz pozwala poprawić zdolność kredytową firmy.

_________________________________________________

Chcesz skorzystać z faktoringu?

 

    

Najtańszy faktoring

 

Chcesz przy jak najniższych kosztach sfinansować sprzedaż swojej firmy - wybierz faktoring z regresem. To najtańszy wariant finansowania w ofercie każdego faktora.

 
    

Faktoring pełny

 
Poza finansowaniem chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed niewypłacalnością kontrahentów? Wybierz faktoring pełny, a wraz z finansowaniem otrzymasz ubezpieczenie w pakiecie.
 
Porównaj oferty