Skip to main content

Czego wymagają firmy faktoringowe?

Przedsiębiorcy w Polsce zainteresowani faktoringiem mogą skorzystać z ofert różnych instytucji finansowych - zwanych fachowo faktorami - którymi są banki oraz bankowe i niezależne firmy faktoringowe. Różnorodność oferentów skutkuje różnorodnością ofert, ale również segmentacją rynku, czyli kierowaniem oferty do określonych grup przedsiębiorstw.

firmy faktoringowe

W przypadku faktoringu wymagania instrukcji finansowych są, znacznie miej restrykcyjne, niż to jest w przypadku kredytu obrotowego. Przedsiębiorstwo nie musi się wykazywać zdolnością kredytową – z punktu widzenia firmy faktoringowej istotna jest przede wszystkim kondycja odbiorców, którzy mają być objęci faktoringiem. Firma faktoringowa zbada wiarygodność płatniczą kontrahentów – aby uzyskać pewność, że będą regulować zobowiązania. Przedsiębiorstwo starające się o faktoring nie musi również dysponować zabezpieczeniami w formie rzeczowej. W faktoringu zabezpieczeniem są faktury, weksel oraz ewentualnie pełnomocnictwo do rachunku.

Kluczowym warunkiem skorzystania przez przedsiębiorstwo z faktoringu jest prowadzenie sprzedaży (towarów lub usług) z odroczonymi terminami płatności. Większość faktorów a zawłaszcza banki obejmą faktoringiem tylko stałych kontrahentów. Jednak przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z jednorazowego wykupu faktury, również znajdzie firmę faktoringową. Przy czym faktoringiem zawsze będą mogli zostać objęci tylko wiarygodni kontrahenci — zweryfikowani i zaakceptowani przez faktora.

Oferta kierowana do grup docelowych

Poza tymi kluczowymi dla faktoringu wymogami banki i firmy faktoringowe w praktyce, w zależności od przyjętej wewnętrznej polityki stosują pewne dodatkowe ograniczenia. W ten sposób faktorzy określają grupy docelowe przedsiębiorstw, do których kieruje swoją ofertę. Wymogi te różnią się w zależności od faktora i dotyczą m.in.:

 • minimalnej wielkość obrotu,
 • minimalnej liczba odbiorców przekazanych do faktoringu,
 • maksymalnej liczba odbiorców przekazanych do faktoringu,
 • maksymalnej koncentracji obrotów na jednym kontrahencie,
 • rodzaju prowadzonej księgowości,
 • formy prawnej prowadzonej dzielności,
 • branży (wykluczanie niektórych branż),
 • dopuszczalności zaległości względem skarbu państwa,
 • akceptowalności straty bilansowej,
 • kierunków eksportu,
 • akceptowanego poziomu kompensat,
 • minimalnego okresu działalności,
 • wymogu historii współpracy z odbiorcami.

Aby uzyskać decyzje firmy faktoringowej czy banku, przedsiębiorstwo musi przekazać informacje dotyczące prowadzonej działalności oraz standardowe dane o sytuacji finansowej. Faktorzy przed rozpoczęciem współpracy analizują strukturę należności i zobowiązań firmy, zwracają uwagę na przyznawane terminy płatności oraz terminowość wywiązywania się kontrahentów ze zobowiązań. Preferowanymi przez firmy faktoringowe i banki odbiorcami są kontrahenci, z którymi istnieje dobra historia współpracy. Dla części faktorów udokumentowanie historii współpracy jest istotnym argumentem wpływającym na decyzje o przyznaniu finansowania. Warto tu dodać, że z zasady powiązania kapitałowe bądź osobowe między faktorantem a jego odbiorcą – wykluczają takiego kontrahenta z faktoringu.

Firma faktoringowa a portfel odbiorców

Wyraźne różnice występują wśród instytucji faktoringowych odnośnie akceptowanej liczby kontrahentów, którzy mają być objęci faktoringiem. Faktorzy generalnie preferują rozproszony portfel odbiorców. Objęcie faktoringiem przynajmniej kilku odbiorców, z których żaden nie będzie miał dominującego udziału w obrotach przedsiębiorstwa – oznacza dla firmy faktoringowej rozproszenie ryzyka. Ale jednocześnie nie każda firma faktoringowa decyduje się na obsługę bardzo rozdrobnionego portfela odbiorców. Na drugim biegunie są transakcje tylko z jednym kontrahentem – ze względu na wyższe ryzyko – akceptowane tylko przez część firmy faktoringowych.

Elastyczność firmy faktoringowej

Znaczna część firm faktoringowych wymaga przekazania do faktoringu całego obrotu — wszystkich bez wyjątku faktur wystawionych dla kontrahenta objętego faktoringiem. Jest to tzw. globalna cesja, która ma swoje uzasadnienie wynikające z potrzeby właściwego zarządzania wierzytelnościami – stanowiące integralną część usługi faktoringu. Globalna cesja nie jest wymogiem stosowanym przez wszystkie firmy faktoringowe. Korzystająca z usług bardziej elastycznych faktorów – firma może przekazywać faktury z zaakceptowanym przez faktora odbiorcą – w sposób wybiórczy w zależności od aktualnych potrzeb. U niektórych faktorów Istnieje również możliwość skorzystania z faktoringu jednorazowego, tylko dla jednej faktury — bez zobowiązania do dalszej współpracy.

Koniecznym warunkiem skorzystania z faktoringu będzie również poinformowanie partnerów handlowych o dokonaniu cesji wierzytelności. Jeżeli kontrahent uparcie nie wyraża jednak zgody na cesje – to zwykle uniemożliwia zastosowanie klasycznego faktoringu. Przedsiębiorstwo może wówczas ewentualnie pomyśleć o faktoringu cichym, ale dostęp do tej usługi jest ograniczony. Natomiast całkowicie inne kryteria stosowane są w faktoringu odwrotnym, czyli finansowaniu zakupów, gdzie całe ryzyko firmy faktoringowej opiera się na faktorancie.

Różnice dotyczące wymogów stawianych przez banki i firmy faktoringowe — przedsiębiorstwom bywają bardzo duże. Dlatego, gdy jedna instytucja finansowa odmówi firmie faktoringu — to jednak faktoring może okazać się dostępny u innego faktora.

 

_________________________________________________

Chcesz korzystać z faktoringu?

▶ Poznaj firmy faktoringowe