prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Czego wymagają instytucje finansowe?

W przypadku faktoringu wymagania instrukcji finansowych są znacznie miej restrykcyjne niż to jest w przypadku kredytu obrotowego. Firma nie musi się wykazywać zdolnością kredytową - z punktu widzenia faktora istotna jest  przede wszystkim kondycja odbiorców, którzy mają być objęci faktoringiem. Faktor zbada wiarygodność płatniczą kontrahentów – aby uzyskać pewność, że będą regulować zobowiązania. Firma starająca się o faktoring nie musi również dysponować  zabezpieczeniami w formie rzeczowej. W faktoringu zabezpieczeniem są  faktury, weksel oraz ewentualnie pełnomocnictwo do rachunku.

firmy faktoringowe

Kluczowym  warunkiem skorzystania  prze firmę z faktoringu jest prowadzenie sprzedaży (towarów lub usług) z odroczonymi terminami płatności - stałym kontrahentom.  Przy czym faktoringiem będą mogli zostać objęci tylko wiarygodni kontrahenci  – zweryfikowani i zaakceptowani prze faktora.

Poza tymi kluczowymi wymogami - instytucje faktoringowe  w praktyce, w zależności od przyjętej wewnętrznej polityki - stosują dodatkowe ograniczenia.  W ten sposób faktorzy określają grupy docelowe przedsiębiorstw do których kieruje swoją ofertę. Wymogi te różnią się w zależności od faktora i dotyczą min.: minimalnej wielkość obrotu, rodzaju prowadzonej księgowości, minimalnego okresu działalności, branży, akceptowanego poziomu kompensat czy akceptowalności wykazanej straty lub zaległości wobec skarbu państwa.

Aby uzyskać decyzje instytucji faktoringowej przedsiębiorstwo musi przekazać informacje dotyczące prowadzonej działalności oraz standardowe dane o sytuacji finansowej. Faktorzy przed rozpoczęciem współpracy analizują strukturę należności i zobowiązań firmy, zwracają uwagę na przyznawane terminy płatności oraz terminowość wywiązywania się kontrahentów ze zobowiązań. Preferowanymi przez faktorów odbiorcami są kontrahenci, z którymi istnieje dobra historia współpracy. Dla części faktorów udokumentowanie historii współpracy jest istotnym argumentem wpływającym na decyzje o przyznaniu finansowania. Warto tu dodać, że z zasady powiązania kapitałowe bądź osobowe między faktorantem a jego odbiorcą – wykluczają takiego kontrahenta z faktoringu.

Wyraźne różnice występują  wśród instytucji faktoringowych odnośnie akceptowanej liczby kontrahentów, którzy mają być objęci faktoringiem. Faktorzy generalnie preferują rozproszony portfel odbiorców.  Objęcie faktoringiem przynajmniej kilku odbiorców z których żaden nie będzie miał dominującego udziału w obrotach firmy – oznacza dla faktora rozproszenie ryzyka. Ale jednocześnie nie każdy faktor decyduje się na obsługę bardzo rozdrobnionego portfela odbiorców.  Na drugim biegunie są transakcje tylko z jednym kontrahentem – ze względu na wyższe ryzyko – akceptowane przez niewielu faktorów.

Większość firmy faktoringowych wymaga przekazania do faktoringu całego obrotu - wszystkich bez wyjątku faktur wystawionych dla kontrahenta objętego faktoringiem. Jest to tzw. globalna cesja, która ma swoje uzasadnienie wynikające z potrzeby właściwego zarządzania wierzytelnościami –  stanowiące integralną część usługi faktoringu. Globalna cesja nie jest wymogiem stosowanym przez wszystkie firmy faktoringowe. Korzystająca z usług bardziej elastycznych faktorów - firma może przekazywać faktury z zaakceptowanym przez faktora odbiorcą – w sposób wybiórczy w zależności od aktualnych potrzeb.

Koniecznym warunkiem skorzystania z faktoringu będzie również poinformowanie partnerów handlowych i uzyskanie ich zgody na cesję wierzytelności. Jeżeli kontrahent uparcie nie wyraża jednak zgody na cesje – to zwykle uniemożliwia to zastosowanie faktoringu. Firma może  ewentualnie pomyśleć wówczas  o faktoringu ukrytym, ale dostęp do tej usługa usługi ograniczony.

Różnice dotyczące wymogów stawianych przez faktorów - przedsiębiorstwom bywają bardzo duże. Dlatego gdy jedna instytucja finansowa odmówi firmie faktoringu - nie musi to oznaczać, że faktoring będzie niedostępny również u innych faktorów.

_________________________________________________

Potrzebujesz faktoringu?
Zamów konsultację