Skip to main content

Na czym polega faktoring odwrotny i kiedy z niego korzystać?

Zadaniem faktoringu odwrotnego jest wspomaganie płynności finansowej firmy, ale na sposób zupełnie inny niż ma to miejsce w każdym innym wariancie faktoringu. Faktoring odwrotny (faktoring odwrócony) najprościej mówiąc, jest to faktoring dla kupujących, w przeciwieństwie do faktoringu właściwego, który jest przeznaczony dla sprzedających.

Co to jest faktoring odwrotny?

Tradycyjnie faktoring obejmuje wykup należności przez faktora (firmę faktoringową) od dostawcy w zamian za szybką gotówkę. Jednakże faktoring odwrotny odwraca ten proces. To klient (nabywca towarów lub usług), a nie sprzedawca, inicjuje proces faktoringu. Istota faktoringu odwrotnego polega na tym, że to faktor (instytucja finansowa) płaci dostawcy z góry zamiast klienta, za zakupione przez niego towary lub usługi. Klient natomiast zwraca pieniądze faktorowi np. po 60 czy 90 dniach, lub w innym ustalonym terminie. W ten sposób klient (firma) uzyskuje odroczony termin płatności, mimo że dostawca nie chciał lub nie mógł go zaproponować.   

Faktoring odwrotny (odwrócony) znany jest również jako faktoring zakupowy lub też zamówieniowy, zobowiązaniowy, zaliczkowy, dłużny czy też faktoring zwrotny. W każdym przypadku mówimy o tym samym finansowaniu zakupów dla firm.

Odwrotny faktoring to godne uwagi podejście do zarządzania płynnością finansową, które oferuje liczne korzyści zarówno dostawcom, jak i nabywcom. Ten schemat finansowania firm staje się coraz bardziej popularny, przynosząc znaczące ułatwienia w obszarze przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. 

Korzyści dla kupujących

Optymalizacja warunków handlowych: Jedną z kluczowych korzyści faktoringu odwrotnego dla klientów jest możliwość negocjowania lepszych warunków handlowych. Oferta wcześniejszej płatności dla dostawcy może stanowić silny argument w negocjacjach. Klienci mogą uzyskać korzyści w postaci rabatów, lepszych cen lub preferencyjnych warunków zakupu i dostaw, co przekłada się na oszczędności i poprawę efektywności biznesowej.

Efektywne zarządzanie finansami: Dla klientów faktoring odwrotny staje się także narzędziem do optymalizacji zarządzania finansami. Mając zapewnione źródło finansowania płatności dostawcom, przedsiębiorcy mogą lepiej planować swoje wydatki i zarządzać swoją płynnością finansową w sposób bardziej elastyczny. Daje również możliwość zaplanowania wydatków i sfinansowania zakupów pod nowo podpisane kontrakty, których firma nie jest w stanie dokonać z bieżących przychodów.

Zapewnienie stabilności dostaw: Faktoring odwrotny oznacza zdolność do terminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców, co sprzyja utrzymaniu stabilności dostaw. Pozwala uniknąć potencjalnych opóźnień w dostawach, które mogłoby nastąpić z powodu niemożliwości ich opłacenia. Oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie firmie nieprzerwanego, stabilnego działania. 

Budowanie reputacji firmy: Klienci korzystający z faktoringu odwrotnego mogą zyskać reputację solidnego partnera biznesowego. Postrzeganie jako firma, która wspiera swoich dostawców poprzez zapewnienie szybkich płatności, zwiększa atrakcyjność w oczach obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych oraz buduje pozycję firmy w branży.

Korzyści dla dostawców 

Szybsze uzyskiwanie płatności: Jedną z głównych zalet faktoringu odwrotnego dla dostawców jest możliwość otrzymywania płatności szybciej niż zwykle. Tradycyjnie dostawcy muszą często oferować kredyt kupiecki i czekać na uregulowanie faktur przez klientów, co może wpływać na ich płynność finansową. Faktoring odwrotny pozwala na natychmiastowe uzyskanie płatności, co eliminuje opóźnienia i umożliwia dostawcom lepsze zarządzanie swoimi przepływami pieniężnymi. Dzięki wcześniejszym płatnościom mogą oni planować swoje wydatki, inwestować w rozwój firmy lub redukować zaległości wobec własnych dostawców.

Minimalizacja ryzyka: Dostawca, który zamiast kredytu kupieckiego zaproponuje swoim klientom skorzystanie usługi faktoringu odwrotnego w firmie faktoringowej, zminimalizuje ryzyko związane z niewypłacalnością klientów. Otrzymując płatność z góry od faktora, uniknie potencjalnych problemów z opóźnionymi lub niezapłaconymi fakturami. To zabezpieczenie pozwoli na stabilniejsze planowanie finansowe i ograniczenie ryzyka utraty dochodu.

Kiedy korzystać z faktoringu odwrotnego?

  • Kiedy dostawcy nie udzielają kredytów kupieckich lub ich terminy są zbyt krótkie, a firma nie ma wystarczających zasobów gotówki, aby od razu zapłacić za wszystkie potrzebne do realizacji zleceń surowce czy towary.
  • Kiedy dostawca udziela odroczonych terminów płatności, ale jednocześnie oferuje skonto, czyli rabaty za przedterminową zapłatę faktury. Może się wówczas okazać, że uzyskany rabat z nawiązką pokryje koszt faktoringu, co da dodatkowy zarobek zaradnej firmie.
  • Kiedy sprzedawca oferuje dodatkowe rabaty (bonusy) przy zakupie większej ilości towaru.

Faktoring odwrotny oznacza uzyskanie przez firmę odroczonego terminu płatności, lub jego wydłużenie. Ta druga sytuacja ma miejsce kiedy sprzedawca przyznał kredyt kupiecki, ale termin płatności jest jednak zbyt krótki i firma chciała go wydłużyć np. o dodatkowe 60 dni. 

Dostęp do finansowania

W faktoringu klasycznym faktor bada wiarygodność płatniczą (wypłacalność) odbiorcy towaru czy usługi. W faktoringu odwrotnym finalnym płatnikiem jest natomiast nabywca towaru lub usługi — czyli firma zawierająca z faktorem umowę odwróconego faktoringu — i to jej sytuacja ekonomiczna jest analizowana. Ostatecznie więc od kondycji finansowej firmy zależy to czy zostanie jej przyznany w ogóle limit finansowania, a jeśli tak to w jakiej wysokości.  

Ponieważ ciężar wiarygodności płatniczej jest w całości położony na firmie (nabywcy) — przedsiębiorstwa z zaległościami względem ZUS i US, oraz wpisami do Krajowego Rejestru Dłużników i podobnych bazach mają małe szanse na uzyskanie faktoringu odwróconego. W takich wypadkach rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie finansowania dla firmy może być ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych.

W większości przypadków lepszym wariantem dla przedsiębiorstwa na pozyskanie gotówki będzie skorzystanie z faktoringu właściwego, który jest bardziej dostępny. Faktoring odwrócony (dłużny) można wówczas traktować jako uzupełniające źródło finansowania. Taki wariant dotyczy jednak tylko firm, których klienci mogą zostać objęci klasycznym faktoringiem.  

Rozwiązanie dla różnych branż

Faktoring odwrotny nie jest ograniczony do konkretnych branż czy sektorów. Jego uniwersalność pozwala klientom z różnych dziedzin na korzystanie z tego narzędzia do poprawy płynności finansowej i budowy relacji z kontrahentami niezależnie od charakteru ich działalności. Faktoring zakupowy to jedyny rodzaj faktoringu, który może być z powodzeniem stosowany również przez przedsiębiorstwa z segmentu B2C, powalając np. sklepom zaopatrywać się w towary. 

Odwrotny faktoring jest to alternatywne do kredytu obrotowego źródło finansowania działalności bieżącej, ma również wiele cech wspólnych z pożyczką zaciągniętą na spłatę zobowiązań. Faktoring odwrotny to jednaka nie tylko elastyczne zarządzanie płynnością finansową firmy i optymalizowanie czasu dokonywania spłat zobowiązań. Oznacza on również uproszczenie administracji zobowiązaniami handlowymi, redukcję operacji związanych ze spłatą swoich zobowiązań — jeden przelew do faktora zamiast wielu przelewów do różnych dostawców. 

To rozwiązanie finansowe może przynieść długoterminowe korzyści dla wszystkich stron biznesu, zarówno dostawców jak i nabywców. Dla dostawców oznacza to szybsze uzyskanie płatności i minimalizację ryzyka. Z kolei dla nabywców oznacza możliwość negocjacji lepszych warunków handlowych, optymalizację zarządzania finansami i stabilność dostaw. Faktoring odwrotny to elastyczny schemat finansowania i optymalizacja zarządzania finansami, która wpływa na wzrost lojalności i stabilności relacji biznesowych. Faktoring odwrotny może być kluczem do długoterminowej i harmonijnej współpracy.

_________________________________________________

Chcesz skorzystać z faktoringu odwrotnego?