Skip to main content

Na czym polega faktoring odwrotny i kiedy z niego korzystać?

Zadaniem faktoringu odwrotnego jest wspomaganie płynności finansowej firmy, ale na sposób zupełnie inny niż ma to miejsce w każdym innym wariancie faktoringu. Faktoring odwrotny (faktoring odwrócony) najprościej mówiąc, jest to faktoring dla kupujących, w przeciwieństwie do faktoringu właściwego, który jest przeznaczony dla sprzedających.

Faktoring odwrotny (odwrócony) znany jest również jako faktoring zakupowy (lub też zamówieniowy, dłużny czy faktoring zwrotny), ponieważ faktor (instytucja finansowa) płaci dostawcy za zakupy swojego klienta. Klient natomiast zwraca pieniądze faktorowi w ustalonym terminie np. po 30 czy 60 dniach. W ten sposób firma uzyskuje odroczony termin płatności, mimo że dostawca nie chciał lub nie mógł go zaproponować.    

Kiedy korzystać z faktoringu odwrotnego?

  • Kiedy dostawcy nie udzielają kredytów kupieckich lub ich terminy są zbyt krótkie, a firma nie ma wystarczających zasobów gotówki, aby od razu zapłacić za wszystkie potrzebne do realizacji zleceń surowce czy towary.
  • Kiedy dostawca udziela odroczonych terminów płatności, ale jednocześnie oferuje skonto, czyli rabaty za przedterminową zapłatę faktury. Może się wówczas okazać, że uzyskany rabat z nawiązką pokryje koszt faktoringu, co da dodatkowy zarobek zaradnej firmie.
  • Kiedy sprzedawca oferuje dodatkowe rabaty (bonusy) przy zakupie większej ilości towaru.

Faktoring odwrotny może oznaczać uzyskanie przez firmę odroczonego terminu płatności, lub jego wydłużenie. Ta druga sytuacja ma miejsce kiedy sprzedawca przyznał kredyt kupiecki, ale termin płatności jest jednak zbyt krótki i firma chciała go wydłużyć np. o dodatkowe 60 dni. 

Dostęp do finansowania

W faktoringu klasycznym faktor bada wiarygodność płatniczą (wypłacalność) odbiorców towaru czy usługi. W faktoringu odwrotnym finalnym płatnikiem jest natomiast nabywca towaru lub usługi — czyli firma zawierająca z faktorem umowę odwróconego faktoringu — i to jej sytuacja ekonomiczna jest analizowana. Ostatecznie więc od kondycji finansowej firmy zależy to czy zostanie jej przyznany w ogóle limit finansowania, a jeśli tak to w jakiej wysokości.  

Ponieważ ciężar wiarygodności płatniczej jest w całości położony na firmie — przedsiębiorstwa z zaległościami względem ZUS i US, oraz wpisami do Krajowego Rejestru Dłużników i podobnych bazach mają małe szanse na uzyskanie faktoringu odwrotnego. W takich wypadkach rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie finansowania może być ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych.

W większości przypadków lepszym wariantem dla przedsiębiorstwa na pozyskanie gotówki będzie skorzystanie z faktoringu właściwego, który jest bardziej dostępny. Faktoring odwrócony (dłużny) można wówczas traktować jako uzupełniające źródło finansowania. Taki wariant dotyczy jednak tylko firm, których klienci mogą zostać objęci klasycznym faktoringiem.  

Korzyści z faktoringu odwrotnego

Odwrócony faktoring to nie tylko elastyczne zarządzanie płynnością finansową firmy i optymalizowanie czasu dokonywania spłat zobowiązań. Pozwala on na zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie firmie stabilnych dostaw, w tym możliwość sfinansowania zakupów pod nowo podpisane kontrakty, których firma nie jest w stanie dokonać z bieżących przychodów. Oznacza również uproszczenie administracji zobowiązaniami handlowymi, redukcję operacji związanych ze spłatą swoich zobowiązań — jeden przelew do faktora zamiast wielu przelewów do różnych dostawców.

Faktoring odwrotny pozwala na terminowe regulowanie należności, budując tym samym wizerunek przedsiębiorstwa jako rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego. Jest to alternatywne do kredytu obrotowego źródło finansowania działalności bieżącej. Faktoring odwrócony ma wiele cech wspólnych z pożyczką zaciągniętą na spłatę zobowiązań. Może być z powodzeniem stosowany również przez przedsiębiorstwa z segmentu B2C oraz firmy, które nie odraczają kontrahentom terminów płatności.

 

_________________________________________________

Potrzebujesz faktoringu odwrotnego?

 

najlepszy faktoring odwrotny