prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Faktoring

Faktoring (factoring) to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jest usługą polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną instytucję finansową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury, niezależnie od wskazanego terminu jej płatności.

Kto może skorzystać z usług faktora? Faktoring jest usługą dla firm, jednak niezbędnym warunkiem skorzystania z faktoringu jest prowadzenie przez firmę sprzedaży (towarów lub usług) z odroczonymi terminami płatności. Co istotne - każda firma faktoringowa stawia swoim potencjalnym faktorantom szereg wymagań, co do np. minimalnej wysokości obrotu firmy, możliwości koncentracji obrotów na jednym kontrahencie, akceptacji zaległości względem skarbu państwa oraz innych parametrów.

Umowa faktoringu zawierana jest między dwiema stronami: przedsiębiorstwem (faktorantem) i instytucją finansową (faktorem). Trzecim podmiotem jest odbiorca (inna firma). Jego rola ogranicza się do akceptacji uczestnictwa w procesie faktoringu.

Mechanizm faktoringu jest prosty. Firma, która dokonuje sprzedaży (towaru lub usługi) dzięki zastosowaniu faktoringu nie czeka na zapłatę do dnia płatności przewidzianego na fakturze, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora, zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Odbiorca płaci fakturę w wyznaczonym terminie z tą drobną różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operacje.

Faktoring

Faktoring krok po kroku:

1. Sprzedaż towaru lub usługi z odroczonym terminem płatności (faktura),
2. Firma przekazuje kopię faktury do faktora,
3. Faktor wypłaca zaliczkę firmie (np. 80% wartości faktury brutto),
4. Odbiorca płaci za fakturę zgodnie z terminem płatności faktury,
5. Faktor wypłaca pozostałą część wartości faktury (czyli 20% pomniejszone o prowizje i odsetki).

Faktoring pełny i niepełny

Zdarza się, że odbiorca nie reguluje należności w terminie. Wówczas faktor stosuje miękką windykację w postaci monitów i przypomnień telefonicznych (wyjaśnia przyczyny braku zapłaty oraz ustala datę spodziewanej płatności). Jeżeli kontrahent uporczywie odmawia płatności, istnieje możliwość – na wniosek faktoranta – wszczęcia windykacji sądowej.

Jeżeli firma korzysta z faktoringu niepełnego (z regresem), to nadal ponosi ryzyko wypłacalności odbiorcy. Tak więc, jeśli płatność nie następuje, może zaistnieć obowiązek zwrotu faktorowi zaliczki wypłaconej za taką wierzytelność. Regres nie następuje zwykle zaraz po zapadnięciu terminu płatności faktury. Faktorantowi i jego kontrahentom przysługuje dodatkowy okres tolerowanego opóźnienia (zwany okresem regresu), kiedy faktor stara się wyegzekwować od kontrahenta zaległą płatność.

Jeżeli firma (faktorant) wybierze faktoring pełny (bez regresu) - wówczas taka transakcja jest ubezpieczona. Ryzyko wypłacalności odbiorcy przejmuje ubezpieczyciel bądź faktor i firma nie musi zwracać wypłaconych środków.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Firma decydująca się na usługi faktora, otrzymuje również wsparcie w wielu ważnych aspektach swojego funkcjonowania - nie tylko finansowego. Faktoring uwalnia środki zamrożone w fakturach a tym samym poprawia płynność finansową firmy. Jednocześnie likwiduje zatory płatnicze ograniczając znacząco ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Zalet faktoringu jest więcej, poza łatwo dostępny i elastycznym finansowaniem możemy wymienić: zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, poprawa konkurencyjności, dyscyplinowanie odbiorców oraz poprawienie struktury bilansu.

Faktoring jest rozwiązaniem kompleksowym. Poza swoją funkcją finansową wiąże się również z pakietem dodatkowych usług, takich jak zarządzanie wierzytelnościami, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (w faktoringu pełnym).

Z faktoringu korzystają duże przedsiębiorstwa ale jest on dostępny również dla średnich i małych firm. Atutem faktoringu jest właśnie jego dostępność, którą widać szczególnie w porównaniu do kredytu obrotowego – dla którego faktoring jest alternatywą. Aby uzyskać finansowania w banku w postaci kredytu obrotowego przedsiębiorstwo musi posiadać pozytywną historia kredytową, wykazać brak zaległości wobec skarbu państwa oraz posiadać zdolności kredytową. Tymczasem instytucja faktoringowa decydując o przyznaniu finansowania ocenia nie firmę i jej zdolność kredytową ale jej kontrahentów pod kontem zdolności do wywiązania się przez nich ze zobowiązań i regulowania płatności. Faktoring okazuje się więc ostatecznie o wiele bardziej elastycznym oraz bardziej przystępnym rozwiązaniem nawet dla średnich i małych firm.
  

Dowiedz się więcej:

Korzyści z faktoringuKorzyści z faktoringu

Faktoring to więcej niż  tylko bieżące finansowanie. Sprawdź co jeszcze zyska Twoja firma...   

Dla kogo faktoring?Dla kogo faktoring?

Fatoring jest usługą finansową dla firmy. Nie wszystkie firmy beda mogły jedank skorzystać z faktoringu...

Koszty faktoringuKoszty faktoringu

Na koszt usługi faktoringu składa się zwykle kilka elmentów. Zobacz czego możesz się spodziewać...

Kredyt a faktoringKredyt a faktoring

Dwaj kuzyni z dziedziny finansów. Przekonaj się w czym są podobni i jak wiele ich różni...