prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

W 2012 roku - 7 688 polskich firm skorzystało z faktoringu

W 2012 roku 7 688 przedsiębiorstw korzystało z faktoringu - podał w raporcie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów. W porównaniu do 2011 roku liczba korzystających z faktoringu przedsiębiorstw wzrosła o 15,3%. Spośród firmy korzystających z faktoringu  33,0% działa w przemyśle, 27,8% handlu, 13,2% usługach, 8,4 % budownictwie, 7,1% transporcie.

Liczba faktorantów (przedsiębiorstw korzystających z faktoringu) w 2012r. według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007)

   Rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007)    liczba    udział
  Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 146 1,9% 
  Górnictwo i wydobywanie 23 0,3%
  Przetwórstwo przemysłowe 2537 33,0%
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 48 0,6%
  Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 22 0,3%
  Budownictwo 643 8,4%
  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 2135 27,8%
  Transport i gospodarka magazynowa 546 7,1%
  Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 94 1,2%
  Informacja i komunikacja 115 1,5%
  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 35 0,5%
  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7 0,1%
  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 61 0,8%
  Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 55 0,7%
  Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 13 0,2%
  Edukacja 4 0,1%
  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 16 0,2%
  Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 17 0,2%
  Pozostała działalność usługowa 1012 13,2%
   Ogółem 7688  100,0% 
  Źródło: GUS 

 Badaniem przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny zostało objętych 46 podmiotów prowadzących w 2012 r. działalność faktoringową. W tym 28 nie bankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową oraz 18 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.