prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Co to jest faktoring?

Faktoring (factoring) to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jest usługą polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną instytucję finansową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury, niezależnie od wskazanego terminu jej płatności.

Faktoring uwalnia środki zamrożone w fakturach z odroczonym terminem płatności, a tym samym poprawia płynność finansową firmy udzieljącej kontrahentom kredytu kupieckiego. Jednocześnie faktoring likwiduje zatory płatnicze ograniczając znacząco ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Faktoring jest rozwiązaniem kompleksowym. Poza swoją funkcją finansową wiąże się również z pakietem dodatkowych usług, takich jak zarządzanie wierzytelnościami, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (w faktoringu pełnym).

Umowa faktoringu zawierana jest między dwiema stronami: przedsiębiorstwem (faktorantem) i instytucją finansową (faktorem). Trzecim podmiotem jest odbiorca (płatnik). Jego rola ogranicza się do akceptacji uczestnictwa w procesie faktoringu.

Definicja faktoringu może wydaje się skomplikowana ale mechanizm w rzeczywistości jest dość prosty. Firma, która dokonuje sprzedaży (towaru lub usługi) dzięki zastosowaniu faktoringu nie czeka na zapłatę do dnia płatności przewidzianego na fakturze, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora, zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Odbiorca płaci fakturę w wyznaczonym terminie z tą drobną różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operacje.

Przebieg procesu obrazuje schemat:

 

Faktoring krok po kroku:

  1. Sprzedaż towaru lub usługi z odroczonym terminem płatności (faktura),
  2. Firma przekazuje kopię faktury do faktora,
  3. Faktor wypłaca zaliczkę firmie (np. 80% wartości faktury brutto),
  4. Odbiorca płaci za fakturę zgodnie z terminem płatności faktury,
  5. Faktor wypłaca pozostałą część wartości faktury (czyli 20% pomniejszone o prowizje i odsetki).

Bywa, że odbiorca nie reguluje należności w terminie. Wówczas faktor stosuje miękką windykację w postaci monitów i przypomnień telefonicznych (wyjaśnia przyczyny braku zapłaty oraz ustala datę spodziewanej płatności) - to działania wpisane w usługę faktoringu. Jeżeli kontrahent uporczywie odmawia płatności, istnieje możliwość – na wniosek faktoranta – wszczęcia windykacji sądowej.

Faktoring pełny i niepełny

Przedsiębiorca w zależności od potrzeb może skorzystać z pełnego lub niepełnego zakres usługi. Jeżeli firma korzysta z faktoringu niepełnego (z regresem), to nadal ponosi ryzyko wypłacalności odbiorcy. Dlatego jeśli płatność nie następuje, może zaistnieć obowiązek zwrotu faktorowi zaliczki wypłaconej za taką wierzytelność. Regres nie następuje zwykle zaraz po zapadnięciu terminu płatności faktury. Faktorantowi i jego kontrahentom przysługuje dodatkowy okres tolerowanego opóźnienia (zwany okresem regresu), kiedy faktor stara się wyegzekwować od kontrahenta zaległą płatność.

Jeżeli firma (faktorant) wybierze faktoring pełny (bez regresu) - wówczas taka transakcja jest ubezpieczona. Ryzyko wypłacalności odbiorcy przejmuje ubezpieczyciel bądź faktor co zabezpiecza firmę przed utratą należnych środków. 

Ramy prawne

Na gruncie polskiego prawa nie ma odrębnych przepisów regulujących umowę faktoringu. Umowa faktoringu opiera się przede wszystkim na instytucji cesji wierzytelności, którą wyrażają zapisy Kodeksu cywilnego m.in. art. 509 o swobodzie przeniesienia wierzytelności. Ramy prawne dla faktoringu w ujęciu międzynarodowym tworzy Konwencja UNIDROIT (tzw. konwencja ottawska) z dnia 28.05.1988 roku. 

Zobacz również:

- Jakie korzyści wynikają z faktoringu?

- Kto może skorzystać z faktoringu?

- Jak kształtuje się koszt faktoringu?

- Porównanie kredytu obrotowego i faktoringu

- Słownik faktoringu