prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Co to jest faktoring?

Faktoring (factoring) to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jest usługą  polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną instytucję finansową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe  zaraz po wystawieniu faktury, niezależnie od wskazanego terminu jej płatności.

Faktoring uwalnia środki zamrożone w fakturach a tym samym poprawia płynność finansową firmy. Jednocześnie likwiduje zatory płatnicze ograniczając znacząco ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Faktoring jest rozwiązaniem kompleksowym. Poza swoją funkcją finansową wiąże się również z pakietem dodatkowych usług, takich jak zarządzanie wierzytelnościami, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (w faktoringu pełnym).

Umowa faktoringu zawierana jest między dwiema stronami: przedsiębiorstwem (faktorantem) i instytucją finansową (faktorem). Trzecim podmiotem jest odbiorca. Jego rola ogranicza się do akceptacji uczestnictwa w procesie faktoringu.

Mechanizm faktoringu jest prosty. Firma, która dokonuje sprzedaży (towaru lub usługi) dzięki zastosowaniu faktoringu nie czeka na zapłatę do dnia płatności przewidzianego na fakturze, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora, zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Odbiorca płaci fakturę w wyznaczonym terminie z tą drobną różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operacje.

 

Faktoring krok po kroku:

  1. Sprzedaż towaru lub usługi z odroczonym terminem płatności (faktura),
  2. Firma przekazuje kopię faktury do faktora,
  3. Faktor wypłaca zaliczkę firmie (np. 80% wartości faktury brutto),
  4. Odbiorca płaci za fakturę zgodnie z terminem płatności faktury,
  5. Faktor wypłaca pozostałą część wartości faktury (czyli 20% pomniejszone o prowizje i odsetki).

Bywa, że odbiorca nie reguluje należności w terminie. Wówczas faktor stosuje miękką windykację w postaci monitów i przypomnień telefonicznych (wyjaśnia przyczyny braku zapłaty oraz ustala datę spodziewanej płatności). Jeżeli kontrahent uporczywie odmawia płatności, istnieje możliwość – na wniosek faktoranta – wszczęcia windykacji sądowej.

Jeżeli firma korzysta z faktoringu niepełnego (z regresem), to nadal ponosi ryzyko wypłacalności odbiorcy. Tak więc, jeśli płatność nie następuje, może zaistnieć obowiązek zwrotu faktorowi zaliczki wypłaconej za taką wierzytelność. Regres nie następuje zwykle zaraz po zapadnięciu terminu płatności faktury. Faktorantowi i jego kontrahentom przysługuje dodatkowy okres tolerowanego opóźnienia (zwany okresem regresu), kiedy faktor stara się wyegzekwować od kontrahenta zaległą płatność.

Jeżeli firma (faktorant) wybierze faktoring pełny (bez regresu) - wówczas taka transakcja jest ubezpieczona. Ryzyko wypłacalności odbiorcy przejmuje ubezpieczyciel bądź faktor i firma nie musi zwracać wypłaconych środków.