Faktoring (factoring) to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupie przez bank lub wyspecjalizowaną instytucję finansową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług (faktur). Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury, niezależnie od wskazanego terminu jej płatności.

 

Faktoring uwalnia środki zamrożone w fakturach z odroczonym terminem płatności, a tym samym poprawia płynność finansową firmy udzielającej kontrahentom kredytu kupieckiego. Jednocześnie faktoring likwiduje zatory płatnicze, ograniczając znacząco ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Umowa faktoringu zawierana jest między dwiema stronami: przedsiębiorstwem (faktorantem) i instytucją finansową (faktorem). Trzecim podmiotem jest odbiorca (płatnik). Jego rola ogranicza się do akceptacji uczestnictwa w procesie faktoringu.

 

Definicja faktoringu może wydaje się skomplikowana, ale zasady działania i mechanizm faktoringu w rzeczywistości jest dość prosty. Firma, która dokonuje sprzedaży (towaru lub usługi) dzięki zastosowaniu faktoringu nie czeka na zapłatę do dnia płatności przewidzianego na fakturze, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora, zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Odbiorca płaci fakturę w wyznaczonym terminie z tą drobną różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operację.

 

Przebieg procesu obrazuje schemat:

 

Faktoring krok po kroku:

  1. Sprzedaż towaru lub usługi z odroczonym terminem płatności (faktura),
  2. Firma przekazuje kopię faktury do faktora,
  3. Faktor wypłaca zaliczkę firmie (np. 80% wartości faktury brutto),
  4. Odbiorca płaci za fakturę zgodnie z terminem płatności faktury,
  5. Faktor wypłaca pozostałą część wartości faktury (czyli 20% pomniejszone o prowizje i odsetki).

 

Bywa, że odbiorca nie reguluje należności w terminie. Wówczas faktor stosuje miękką windykację w postaci monitów i przypomnień telefonicznych (wyjaśnia przyczyny braku zapłaty oraz ustala datę spodziewanej płatności) - to działania wpisane w usługę faktoringu. Jeżeli kontrahent uporczywie odmawia płatności, istnieje możliwość – na wniosek faktoranta – wszczęcia windykacji sądowej.

 

Faktoring jest rozwiązaniem kompleksowym. Poza swoją funkcją finansową wiąże się również z pakietem dodatkowych usług, takich jak zarządzanie wierzytelnościami, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (w faktoringu pełnym).

 

Faktoring pełny i niepełny

Przedsiębiorca w zależności od potrzeb może skorzystać z pełnego lub niepełnego zakres usługi. Jeżeli firma korzysta z faktoringu niepełnego (z regresem), to nadal ponosi ryzyko niewypłacalności odbiorcy. Dlatego jeśli płatność nie następuje, może zaistnieć obowiązek zwrotu (regresu) faktorowi zaliczki wypłaconej za taką wierzytelność. Regres nie następuje zwykle zaraz po zapadnięciu terminu płatności faktury. Faktorantowi i jego kontrahentom przysługuje dodatkowy okres tolerowanego opóźnienia (zwany okresem regresu), kiedy faktor stara się wyegzekwować od kontrahenta zaległą płatność.

 

Jeżeli firma (faktorant) wybierze faktoring pełny (bez regresu) - wówczas taka transakcja jest ubezpieczona. Ryzyko wypłacalności odbiorcy przejmuje ubezpieczyciel bądź faktor co zabezpiecza firmę przed utratą należnych środków. Więcej o różnicach między tymi dwoma podstawowymi rodzajami faktoringu, oraz kiedy i który wariant wybrać, aby wybór był optymalny dla firmy w artykule: Faktoring pełny czy niepełny?

W praktyce gospodarczej występują również inne rodzaje faktoringu. Więcej na ten temat w przeglądzie produktów faktoringowych.

 

Wady i zalety faktoringu

Faktoring w porównaniu z kredytem zwykle będzie droższy. Przyjęcie kosztu jako jedynego kryterium wypacza jednak ocenę usługi faktoringu, która dostarcza znacznie więcej wartości niż samo finansowanie. Rzetelne porównanie kredytu obrotowego i faktoringu wykazuje rzeczywistą wartość oraz potencjał obu form finansowania. Pewną wadą, komplikacją jest występowanie w transakcji nie dwóch, a trzech podmiotów, które muszą się wzajemnie zaakceptować. W praktyce oznacza to konieczność powiadomienia partnerów handlowych o objęciu transakcji faktoringiem.

 

Kto może skorzystać z faktoringu? Ograniczeniem jest wykluczenie finansowania sprzedaży detalicznej i gotówkowej. Do tej wady wynikającej z samej istoty usługi należy niestety dodać różne dodatkowe wymagania instytucji finansowych stawiane przedsiębiorcom. Wymagania są jednak mniej restrykcyjne niż przy kredycie bankowym.

 

W ten sposób od wady przechodzimy płynie do pierwszej zalety, którą jest łatwy i stabilny dostęp do kapitału obrotowego. Korzystanie z faktoringu nie jest uzależnione od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, nie wymaga również dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych. To elastyczne i stabilne źródło finansowania umożliwiające prowadzenie działalność na konkurencyjnym rynku, pozwala wydłużyć klientom terminy płatności i uzyskać przewagę nad konkurencją. To tylko wstęp do korzyści, jakie zyskuje biznes oparty o faktoring. Zobacz, jakie jeszcze firma może czerpać korzyści z faktoringu.

 

Ramy prawne

Na gruncie polskiego prawa nie ma odrębnych przepisów regulujących umowę faktoringu, dlatego jest tzw. umową nienazwaną zawieraną na podstawie zasady swobody umów (art. 353 Kodeksu cywilnego). Umowa faktoringu opiera się przede wszystkim na instytucji cesji wierzytelności, którą wyrażają zapisy Kodeksu cywilnego m.in. art. 509 o swobodzie przeniesienia wierzytelności. Ramy prawne dla faktoringu w ujęciu międzynarodowym tworzy Konwencja UNIDROIT (tzw. konwencja ottawska) z dnia 28.05.1988 roku.

 

_________________________________________________


Chcesz korzystać z faktoringu?

▶ Porównaj oferty i wybierz najlepszy