Skip to main content

Słownik

Cesja globalna - cesja na podstawie której przedsiębiorstwo przekazuje na rzecz faktora wszystkie wierzytelności handlowe przysługujące mu z tytułu umów z danym kontrahentem.

Cesja wierzytelności - przeniesienia prawa do powstałej wierzytelności na faktora (cesjonariusza) w celu zabezpieczenia udzielonego finansowania.

Faktor - bank lub wyspecjalizowana firma świadcząca usługi faktoringu.

Faktorant - przedsiębiorca zbywający na rzecz faktora wierzytelności pieniężne w postaci nieprzeterminowanych faktur.

Limit faktoringowy (limit faktoranta) - maksymalna kwota zaangażowania faktora w finansowanie przedsiębiorcy. Ma charakter odnawialny, to znaczy, że spłata faktur przez odbiorcę (płatnika) pozwala na ponownego korzystania z przyznanego limitu.

Limit koncentracji (limit na odbiorcę) - maksymalna kwota zaangażowania faktora w finansowanie obrotów z danym odbiorcą.

Okres regresu - tolerowany przez faktora okres opóźnienia w płatności

Regres - prawo faktora do żądania zwrotu zaliczki, wypłaconej faktorantowi z tytułu zakupu wierzytelności.

Umowa faktoringu - umowa na świadczenie usług faktoringu, zawierana między faktorantem (sprzedawcą wierzytelności) a faktorem (instytucją finansową). Kontrahent (odbiorca) nie jest stroną umowy.

Wierzytelność - prawo przysługujące wierzycielowi (faktorantowi) do żądania od dłużnika (kontrahenta) spełnienia określonego świadczenia wynikającego z łączącego ich stosunku prawnego.