Skip to main content

Mniej firm korzysta z faktoringu w bankach

Główny Urząd Statystyczne opublikował raport dotyczący przedsiębiorstw finansowych prowadzących w 2013 roku działalność faktoringową. Badaniem objęte zostały 43 podmioty w tym 27 niebankowe przedsiębiorstwa świadczące usługi faktoringu oraz 16 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

Wśród 43 przebadanych przedsiębiorstw 24 to wyspecjalizowanych firmy faktoringowe dla których działalność faktoringowa była jednym lub dominującym rodzajem działalności. Dla 15 z 16 banków usługa faktoringu stanowi działalność uboczną.

W roku 2013 z usług niebankowych firm faktoringowych skorzystało 4506 przedsiębiorstw czyli aż 33,6% więcej niż rok wcześniej (3372 w 2012 roku). Z faktoringu w banku skorzystało 3966 firm co oznacza spadek o 5,1% w porównaniu do 2012 roku.

Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa finansowe zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) wyniosła w 2013 roku 129 593 mln zł, co wobec 114 999 mln zł w 2012 roku oznacza wzrost o 12,7%. W bankach komercyjnych, które świadczyły usługi faktoringu, wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 7,2% do kwoty 60 575 mln zł. W grupie niebankowych firm faktoringowych wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 18,0% do kwoty 69 019 mln zł.

Wartość zaangażowanych środków finansowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) wzrosła o 13,7% na koniec 2013 roku i osiągnęła 15 654 mln zł. Z tego banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki o wartości 8 392 mln zł, a niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe w kwocie 7 262 mln zł.

Firmy faktoringowe (niebankowe) łącznie osiągnęły w 2013 roku przychody na poziomie 957 mln zł co oznacza spadek o 4,3% w porównaniu do roku poprzedniego. Odnotowały jednak również spadek kosztów z całokształtu działalności o 6,0%, które wyniosły 769 mln zł, największy wpływ na to miało zmniejszenie kosztów finansowych o 18,7 %.

W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową w 2013 roku - pięć poniosło straty, pozostałe wykazały zyski. Wynik finansowy netto łącznie dla całej grupy wyniósł blisko 149 mln zł i zwiększył się w ciągu 2013 roku o 35,0%.