Na postawie danych opublikowanych przez Główny Urzędu Statystyczny dotyczących rynku faktoringu w 2014 roku widzimy, że z faktoringu z regresem (nie pełnego) korzysta wciąż większość przedsiębiorstw ale to faktoring pełny (bez regresu) przede wszystkim zyskuje na popularności.  

Liczba firm korzystających z faktoringu (faktorantów) z podziałem na rodzaje faktoringu:   

     2013r.    2014r.    zmiana zmiana % rozkład %
Faktoring krajowy, w tym:7 6987 941243+ 3,2%89,4%
   z regresem5 9395 291- 648- 10,9%66,6%
   bez regresu 1 5282 183655+ 42,9%27,5%
Faktoring zagraniczny907942 35+ 3,9%10,6%
  Ogółem8 6058 883278+ 3,2%100,0%
Opracowanie na podstawie danych GUS

Liczba przedsiębiorstw korzystających w faktoringu z regresem (nie pełnego) w porównaniu do roku 2013 spadła o 10,9%. Jednocześnie wzrosła aż o 42,9% liczba korzystających z faktoringu pełnego (bez regresu). Jednak po analizie ilości firm (w ujęciu rzeczywistym nie %) można wnioskować, że (przynajmniej w części) nastąpił ich przepływ z jednego do drugiego rodzaju usługi. 

Wartość wierzytelności (w mln zł) wykupionych w ciągu roku z podziałam na rodzaje faktoringu:

      2013r.    2014r.    zmiana zmiana % rozkład %
Faktoring krajowy, w tym:111 963132 43020 46718,3%86,7%
   z regresem51 48651 7662790,5%39,1%
   bez regresu54 47071 75017 28031,7%54,2%
Faktoring zagraniczny20 46120 252- 210- 1,0%13,3%
Ogółem132 424152 68120 25715,3%100%
Opracowanie na podstawie danych GUS

W 2014 roku w faktoringu krajowym 5 291 (66,6%) przedsiębiorstw korzystało z faktoringu z regresem, natomiast 2 183 (27,5%) firm korzystało z faktoringu pełnego. Jednocześnie wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku w ramach faktoringu z regresem to 51 766 mln zł co stanowi tylko 39,1% wobec 71 750 mln zł faktoringu pełnego stanowiącego 54,2%. Widzimy więc, że 27,5% firm stosujących faktoring pełny wygenerowało 54,2% obrotów. Taka rozbieżność między liczbą faktorantów przypadających na dany rodzaj faktoringu, nie pokrywająca się z ujęciem wartościowy oznacza, że z faktoringu pełnego korzystają częściej duże firmy.

Analogiczną sytuację - chociaż w znacznie mniszej skali - obserwujemy w faktoringu eksportowym gdzie korzystające z niego firmy stanowią 10,6% ogółu faktorantów, ale wartość przekazanych przez nich do wykupu wierzytelności eksportowych stanowi 13,3%.