Skip to main content

Faktoring pełny coraz popularniejszy

Na postawie danych opublikowanych przez Główny Urzędu Statystyczny dotyczących rynku faktoringu w 2014 roku widzimy, że z faktoringu z regresem (nie pełnego) korzysta wciąż większość przedsiębiorstw ale to faktoring pełny (bez regresu) przede wszystkim zyskuje na popularności.  

Liczba firm korzystających z faktoringu (faktorantów) z podziałem na rodzaje faktoringu:   

        2013r.     2014r.     zmiana  zmiana %  rozkład %
  Faktoring krajowy, w tym: 7 698 7 941 243 + 3,2% 89,4%
     z regresem 5 939 5 291 - 648 - 10,9% 66,6%
     bez regresu  1 528 2 183 655 + 42,9% 27,5%
  Faktoring zagraniczny 907 942  35 + 3,9% 10,6%
   Ogółem 8 605  8 883 278 + 3,2% 100,0%
  Opracowanie na podstawie danych GUS

Liczba przedsiębiorstw korzystających w faktoringu z regresem (nie pełnego) w porównaniu do roku 2013 spadła o 10,9%. Jednocześnie wzrosła aż o 42,9% liczba korzystających z faktoringu pełnego (bez regresu). Jednak po analizie ilości firm (w ujęciu rzeczywistym nie %) można wnioskować, że (przynajmniej w części) nastąpił ich przepływ z jednego do drugiego rodzaju usługi. 

Wartość wierzytelności (w mln zł) wykupionych w ciągu roku z podziałam na rodzaje faktoringu:

        2013r.     2014r.     zmiana  zmiana %  rozkład %
  Faktoring krajowy, w tym: 111 963 132 430 20 467 18,3% 86,7%
     z regresem 51 486 51 766 279  0,5% 39,1%
     bez regresu 54 470 71 750 17 280  31,7% 54,2%
  Faktoring zagraniczny 20 461 20 252 - 210  - 1,0% 13,3%
  Ogółem 132 424 152 681 20 257 15,3% 100%
  Opracowanie na podstawie danych GUS

W 2014 roku w faktoringu krajowym 5 291 (66,6%) przedsiębiorstw korzystało z faktoringu z regresem, natomiast 2 183 (27,5%) firm korzystało z faktoringu pełnego. Jednocześnie wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku w ramach faktoringu z regresem to 51 766 mln zł co stanowi tylko 39,1% wobec 71 750 mln zł faktoringu pełnego stanowiącego 54,2%. Widzimy więc, że 27,5% firm stosujących faktoring pełny wygenerowało 54,2% obrotów. Taka rozbieżność między liczbą faktorantów przypadających na dany rodzaj faktoringu, nie pokrywająca się z ujęciem wartościowy oznacza, że z faktoringu pełnego korzystają częściej duże firmy.

Analogiczną sytuację - chociaż w znacznie mniszej skali - obserwujemy w faktoringu eksportowym gdzie korzystające z niego firmy stanowią 10,6% ogółu faktorantów, ale wartość przekazanych przez nich do wykupu wierzytelności eksportowych stanowi 13,3%.