Skip to main content

Faktoring międzynarodowy w finansowaniu handlu zagranicznego

Międzynarodowa współpraca jest dla przedsiębiorstwa szansą rozwoju, ale jednocześnie wiąże się z nowymi wyzwaniami i komplikacjami. Współpraca z zagranicznymi kontrahentami również od firmy faktoringowej wymaga konkretnych kompetencji, przestrzegania przepisów dotyczących handlu zagranicznego i finansów międzynarodowych, co może być czasochłonne i skomplikowane. Dlatego też faktoring międzynarodowy jest odrębną usługą, która nie jest dostępna w ofercie każdego faktora.

Faktoring międzynarodowy to usługa finansowa, która umożliwia przedsiębiorstwom finansowanie transakcjami handlowymi z zagranicznymi partnerami. Działalność międzynarodowa to jednak nie tylko eksport za granicę, ale również sprowadzanie towarów bądź też usług do kraju — czyli import. Dlatego myśląc o faktoringu międzynarodowym, rozróżniamy faktoring eksportowy i importowy, które zasadniczo różnią się od siebie.

Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy jest to w zasadzie klasyczny faktoring, gdzie płatnikiem jest podmiot zagraniczny. W ramach faktoringu eksportowego faktor, czyli instytucja finansowa świadcząca tę usługę, dokonuje odkupu faktur od przedsiębiorstwa. Następnie faktor zajmuje się egzekwowaniem płatności od zagranicznych kontrahentów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uzyskać szybszy dostęp do środków finansowych, inaczej musiałoby czekać na opłacenie faktur przez swoich zagranicznych partnerów.

Często relacje z zagranicznymi kontrahentami wiążą się niestety z większym ryzykiem niż handel krajowy. Jednak atutem faktoringu eksportowego w wariancie faktoringu pełnego jest fakt, że faktor ponosi ryzyko związane z egzekwowaniem międzynarodowych płatności, co zmniejsza ryzyko przedsiębiorstwa. Przeczytaj więcej na temat faktoringu eksportowego.

Faktoring importowy

Faktoring importowy jest to w zasadzie faktoring odwrotny, czyli zakupowy – który realizowany jest w obcej walucie na rzecz zagranicznego dostawcy. Tak jak faktoringu odwrotnym firma faktoringowa nie weryfikuje dostawcy towaru lub usługi, weryfikuje natomiast kondycję finansową płatnika – czyli swojego klienta. W jego imieniu faktor płaci zobowiązanie na konto zagranicznego dostawcy. Następnie w uzgodnionym terminie, firma rozlicza się z faktorem, jemu spłacając należność.

Faktoring importowy umożliwia przedsiębiorcom szybkie pozyskanie środków finansowych, potrzebnych na zaspokojenie potrzeb firmy związanych z importem towarów lub usług. Faktoring importowy daje również inne dodatkowe korzyści jak na przykład szanse na korzystniejsze warunki współpracy w tym negocjacje rabatów u zagranicznych dostawców za wcześniejszą zapłatę faktury.

Techniczny aspekt międzynarodowego faktoringu

Faktoring międzynarodowy może być realizowany w układzie dwóch faktorów — jeden z kraju eksportera drugi z kraju importera — współpracujących ze sobą. W takim przypadku faktor z kraju sprzedawcy (tzw. eksportujący faktor) nabywa wierzytelność od przedsiębiorstwa eksportującego, a następnie przekazuje tę wierzytelność do faktora z kraju kupującego (tzw. importujący faktor). Importujący faktor zajmuje się dalszą obsługą wierzytelności i egzekwowaniem płatności od kupującego.

W takim układzie, eksportujący faktor przekazuje wierzytelność do importującego faktora w celu zabezpieczenia swojego ryzyka płatniczego. Importujący faktor natomiast przejmuje ryzyko płatnicze związane z transakcją handlową, a także zapewnia pomoc w obsłudze i weryfikacji kontrahenta z kraju kupującego.

W praktyce faktoring międzynarodowy w układzie dwóch faktorów wymaga wyższego poziomu koordynacji między faktorami, a także ustalenia szczegółowych warunków i procedur związanych z obsługą wierzytelności. Jednakże dla przedsiębiorstw eksportujących, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne, faktoring międzynarodowy w układzie dwóch faktorów może być korzystnym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia im szerszy dostęp do środków finansowych oraz zapewnia ochronę przed ryzykiem płatniczym.

Faktoring międzynarodowy może być prowadzony jednak również przez tylko jednego faktora, który obsługuje zarówno sprzedawcę, jak i kupującego w transakcji międzynarodowej. W takiej sytuacji firma faktoringowa może prowadzić działalność w różnych państwach, lub też korzystać z ubezpieczenia transakcji zagranicznych.

Korzyści z faktoringu międzynarodowego

Poza typowymi dla faktoringu korzyściami jak zapewnienie stabilnego przepływu pieniędzy faktoring międzynarodowy przynosić inne istotne korzyści firmom, które prowadzą transakcje handlowe na rynkach zagranicznych. Faktor może wesprzeć firmę w obsłudze transakcji międzynarodowych, poprzez zapewnienie wsparcia w kwestiach prawnych, podatkowych i celnych, a także weryfikacji zagranicznych kontrahentów.

W przypadku faktoringu międzynarodowego istnieją dodatkowe aspekty, które mogą wpłynąć na proces faktoringowy, takie jak różnice w systemie prawnym, języku, walucie i procedurach celnych między krajami. Dlatego też faktor musi być dobrze zaznajomiony z tymi kwestiami i musi być w stanie dostosować swoje procedury do wymagań międzynarodowych transakcji handlowych.

Faktoring międzynarodowy pozwala przedsiębiorcom zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem interesów z podmiotami spoza Polski. Pomoże podejmować nowe współprace i zachować płynność finansową. Faktoring zagraniczny to szansa na bezpieczny rozwój biznesu wypływającego na szerokie międzynarodowe wody.

_________________________________________________


Jakiego faktoringu potrzebujesz?

 

    

Faktoring importowy

 
Chcesz sfinansować zakupy zagranicznych towarów lub usług? Faktoring importowy umożliwia finansowanie zakupów od zagranicznych dostawców. 
 
Porównaj oferty
    

Faktoring eksportowy

 

Rozwijasz lub planujesz sprzedaż na rynkach międzynarodowych? Sprzedaż do zagranicznych odbiorców może sfinansować faktoring eksportowy.

 
Porównaj oferty