Skip to main content

Korzyści z faktoringu

Firma korzystająca z faktoringu otrzymuje w pakiecie wsparcie w wielu ważnych aspektach swojego funkcjonowania. Dlatego zastosowanie faktoringu potrafi zmienić słabości firmy w przewagę rynkową.

➤ poprawa płynności finansowej

Podstawową korzyścią wynikającą ze stosowania faktoringu jest natychmiastowe i elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu obrotów - gwarantujące zachowanie płynności finansowej. Płynność finansowa jest fundamentem działania każdej firmy, umożliwiając stabilność działania. Dzięki uwolnieniu środków zamrożonych w fakturach firma może lepiej zarządzać swoimi finansami, regulować swoje zobowiązania i planować wydatki. Warto tu zauważyć, że faktoring pozwala obracać swoimi środkami z zyskiem – nawet kilka razy – zanim nadejdzie termin, w którym wpłynęłyby bez zastosowania faktoringu.

➤ wsparcie sprzedaży

Faktoring umożliwia zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa, bez angażowania własnych dodatkowych środków finansowych. Zastosowanie faktoringu powoduje wpływ gotówki zaraz po dokonaniu sprzedaży. Pozwala to na wykreowanie nowej sprzedaży bez okresu oczekiwania na zapłatę przez kontrahenta od kilkunastu a czasami nawet kilkuset dni, w zależności od długości udzielanego kredytu kupieckiego oraz ewentualnych opóźnień w płatnościach. W ten sposób dzięki środkom finansowym uwolnionym przy użyciu faktoringu przedsiębiorca może wygenerować następną sprzedaż i wystawić kolejną fakturę, którą również może zamienić na gotówkę, powtarzając cały cykl. Pozwala to na efektywne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa, zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji zysku.

➤ wzmocnienie konkurencyjności

Przedsiębiorca dzięki zastosowaniu faktoringu może udzielać odbiorcom dłuższych terminów płatności. Taka elastyczność w kontaktach handlowych wzmacnia konkurencyjność firmy i ułatwia pozyskiwanie klientów. Firma, która może dłużej poczekać na płatność – daje swojemu odbiorcy większy komfort działania – utrwalając tym samym relacje z kontrahentami oraz buduje swój pozytywny wizerunek. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo może kredytować swoich odbiorców bez obawy o utratę własnej płynności finansowej. Faktoring jest sposobem na finansowanie kredytu kupieckiego.

➤ wizerunek i oszczędności

Przedsiębiorstwo, uzyskując natychmiastową gotówkę z zastosowaniem faktoringu – może terminowo regulować swoje zobowiązania, budując tym samym swój wizerunek jako rzetelnego partnera w biznesie. Dysponując gotówką firma, staje się również bardzo pożądanym klientem, który może negocjować skonto - rabaty u dostawców za wcześniejsza płatność, a tym samym uzyskiwać wyższe marże. 

➤ bezpieczeństwo transakcji

Faktoring to cały wachlarz narzędzi wzmacniających bezpieczeństwo transakcji. Faktor dzięki bieżącej kontroli należności, dbaniu o terminowość zapłaty i monitowaniu opóźniających się płatników oraz raportowaniu o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców — bardzo skutecznie ogranicza ryzyko transakcji. Również, jeżeli doszło do transakcji, po której nie nastąpiła zapłata — faktor potrafi szybko egzekwować należność, co często decyduje o skuteczności. Ponadto faktor może pomóc w ocenie wiarygodności i wypłacalności nowych odbiorców jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, co chroni przedsiębiorstwo przed nierzetelnymi kontrahentami. Dodatkowo firma korzystająca z faktoringu pełnego (bez regresu) objęta jest ubezpieczeniem, które niweluje ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorców.

➤ efekt kosztowy

W faktoringu nie ma ryzyka nadmiernego finansowania i związanych z tym zbędnych kosztów — ponieważ faktoring dopasowuje się do aktualnego poziomu sprzedaży firmy. Opłaty za usługę faktoringu powiązane są bezpośrednio z wielkością rzeczywistej sprzedaży, w okresach słabszej koniunktury koszty w sposób elastyczny dostosowują się do generowanych obrotów.

Co ważne opłata za usługę faktoringu jest kosztem prowadzenia działalności, co pozwala odliczyć od niej podatek VAT.

➤ dostępność

Jedną z przewag faktoringu nad kredytem jest jego dostępność dla firm, również małych i średnich. Ta forma finansowania nie wymaga posiadania zdolności kredytowej ani przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych. Podstawowym zabezpieczeniem w faktoringu są faktury (wierzytelności) oraz weksel. Dlatego z faktoringu mogą korzystać również nowe firmy.

➤ poprawa wskaźników i struktury bilansu

Finansująca się z wykorzystaniem z faktoringu, firma nie zwiększa swojego zadłużenia i nie obniża swojej zdolności kredytowej - co ma miejsce przy korzystaniu z kredytu obrotowego. Konstrukcja faktoringu pełnego pozwala na wyksięgowanie należności z bilansu. Firma tym sposobem osiąga natychmiastowy pozytywny efekt w strukturze bilansu, poprawiając wskaźniki finansowe. Zamiana należności na gotówkę poprawia wskaźniki i zwiększa wiarygodność firmy w ocenie banków i inwestorów. Z kolei zmiana kredytu obrotowego na faktoring powoduje odzyskanie zdolności kredytowej, którą można wykorzystać na finansowanie inwestycji.

➤ samo spłacalność

Nie ma miesięcznych rat. Finansowanie uzyskane przez przedsiębiorstwo przy zastosowaniu faktoringu, spłacane jest przez kontrahentów. Co więcej - to faktor pilnuje spłaty, w razie potrzeby dyscyplinując odbiorców. Uwolnione w procesie faktoringu środki finansowe umożliwiają finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa bez konieczności zaciągania i spłacania kredytów.

➤ dyscyplinowanie odbiorców

Pośrednictwo faktora pomiędzy dostawcą a odbiorcą powoduje poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów. W przypadku kłopotliwych spraw związanych ze ściąganiem należności, takie pośrednictwo pozwala dostawcy utrzymać pozytywne relacje handlowe z odbiorcą i odciąża z przykrego obowiązku upominania się o swoje pieniądze. Faktoring likwiduje zatory płatnicze i tym samym ogranicza znacząco ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

➤ wsparcie administracyjne

Faktoring to także wsparcie administracyjne, połączone z profesjonalnym raportowaniem. Faktor monitoruje terminowość spłat, przejmuje rozliczanie i ściąganie należności. Przy dużej liczbie faktur jest to wyraźne odciążenie przedsiębiorstwa, które dzięki temu może skoncentrować swoją uwagę na podstawowej działalności. Przy dużej skali czynności administracyjnych outsourcing  przynosi firmie wymierne oszczędności. Wiążę się również z wyższą skutecznością przy ściąganie należności.

 

_________________________________________________

Chcesz korzystać z faktoringu?

▶ Porównaj oferty i wybierz najlepszy